ဂ်ပန္တြင္အလုပ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ သက္ဆို္င္ေသာ ေဟာေျပာပြဲကိုျပဳလုပ္မွာျဖစ္ပါတယ္။ | ဂ်ပန္အလုပ္!

ဂ်ပန္တြင္အလုပ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ သက္ဆို္င္ေသာ ေဟာေျပာပြဲကိုျပဳလုပ္မွာျဖစ္ပါတယ္။

၀င္ေၾကး း အခမဲ့ 参加費:無料

日本で5年間働ける「特定技能」説明会を日本各地で開催!

ဂ်ပန္မွာေနထိုင္ခြင့္ရွိေနစဥ္အတြင္း (အထူးက်ြမ္းက်င္လုပ္သား) စာေမးပြဲကို ေျဖဆိုၾကရေအာင္!

在留資格がある間に「特定技能」の試験を受けましょう!

<ဆြးေႏြးမည့္အေၾကာင္းအရာ>
<内容>

ဂ်ပန္တြင္5 ႏွစ္ၾကာအလုပ္လုပ္ႏိုင္မည့္ အထူးကၽြမ္းက်င္လုပ္သား စနစ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းေဟာေျပာျခင္း။
・日本で5年間働ける特定技能の制度について

စာေမးပြဲႏွင့္ အလုပ္ရမည့္ ၾကားကာလအခ်ိန္အား စဥ္းစားေရးဆြဲျခင္း (ေက်ာင္းၿပီးမွဆိုလွ်င္ အခ်ိန္မမွီႏိုင္ပါ၊)
・試験と採用のスケジュール(卒業してからじゃ間に合わない!)

စာေမးပြဲႏွင့္ ပတ္သက္ေသာအခ်က္အလက္မ်ား
・技能試験の情報

စာေမးပြဲအတြက္ ေလ့လာရမည့္သင္ခန္းစာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ရွင္းျပျခင္း
・試験のための勉強について

  
 

※説明会は終了しました。
 多数のご参加ありがとうございました。

 次回の開催の案内を送らせていただきますので、下のフォームからお問い合わせください。
 
 

ဤေနရာမွတဆင့္ ပံုစံတြင္ ျဖည့္သြင္းၿပီး စာရင္းေပးသြင္းႏိုင္ပါၿပီ။
こちらのフォームから入力して、席を確保してください。
↓↓↓↓↓

※Please enter your information in English or Japanese.

(*required)
Undecided


male / 男性female / 女性
NoneJLPT N5JLPT N4JLPT N3JLPT N2JLPT N1


NoneStudent 留学Designated Activities 特定活動(Refugee)難民ビザ申請中Technical Intern Training 技能実習Other その他
※Please enter your information in English or Japanese.

↓↓↓↓↓

↑↑↑↑↑ 

၀င္ေၾကး း အခမဲ့ 参加費:無料
ေဟာေျပာပြဲမွာ ပါ၀င္လို႕၊ ဂ်ပန္တြင္ 5 ႏွစ္အလုပ္ လုပ္ၾကစို႕။
説明会に参加して日本で5年間、働きましょう!

 
 

タイトルとURLをコピーしました