日本で、+5年間、はたらく!! | ဂ်ပန္အလုပ္!

日本で、+5年間、はたらく!!

ျပဌာန္းလိုက္ေသာ(အထူးကြ်မ္းက်င္လုပ္သား)နည္းဥပေဒသစ္အရ ဂ်ပန္အလုပ္အကိုင္မ်ား လြယ္ကူစြာ ရရွိလာပါၿပီ။

新しい法律「特定技能」制度で、もっと日本で働きやすくなります。

အခ်ိန္ပိုင္းလုပ္သား ၊ သာမာန္ကြ်မ္းက်င္လုပ္သား မ်ားထက္ကို ေရႊျမန္မာမ်ားအတြက္ အခြင့္အေရးေတြက ေျပာမျပႏိုင္ေအာင္အမ်ားၾကီးရွိပါတယ္။
この制度は、アルバイトや技能実習生よりもミャンマー人に有利なことがたくさんあります。

ဂ်ပန္လူမ်ဳိးမ်ားရရွိေသာ လစာစံႏႈန္းထားအတိုင္း ရရွိႏိုင္မည္။
・日本人と同じ水準の給料がもらえる

5 ႏွစ္ၾကာအလုပ္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ျခင္း
・5年間働ける

တူညီေသာလုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစားျဖစ္လွ်င္ အလုပ္ေနရာေျပာင္းေရႊ႕လုပ္ကိုင္ႏိ္ုင္ျခင္း
・同じ業種であれば転職も可能

ဟင္းလ်ာစီမံခ်က္ျပဳတ္ျခင္းလုပ္ငန္း ၊ ဧည့္ႀကိဳလုပ္ငန္း ၊ အေရာင္းဆိုင္မ်ားစီမံခန္႕ခြဲမႈႏွင့္ ေဟာ္တယ္လုပ္ငန္းေတြမွာ လုပ္ကိုင္ခြင့္အသစ္ ရရွိမွာျဖစ္ပါတယ္။
・調理・接客・店舗管理やホテルなどの仕事が、新たに許可されました。

ကၽြမ္းက်င္လုပ္သား အကဲျဖတ္စာေမးပြဲႏွင့္ ဂ်ပန္စာအရည္အခ်င္းစစ္စာေမးပြဲ (JLPT N4 ေအာင္ျမင္ ၿပီးသူမ်ားကင္းလြတ္သည္ ) ေအာင္ျမင္ဖို႕လိုအပ္ပါသည္။
※特定技能評価試験と日本語試験(JLPT N4 の人は免除)に合格する必要があります。

ထို႔အျပင္ ကၽြန္ေတာ္တို႕ကုမၸဏီကသာလွ်င္ ၀န္ေဆာင္မႈေပးႏိုင္ေသာ၊ အားသာခ်က္မ်ား

さらに、私たちだけが提供するメリット……

နာမည္ႀကီး စားေသာက္ဆိုင္မ်ား ႏွင့္ ဟိုတယ္အလုပ္အကိုင္ လမ္းညႊန္မိတ္ဆက္။

日本の大手レストランやホテルで、5年間働ける

ဟင္းခ်က္၊ ဧည့္ႀကိဳ၊ အေရာင္းဆိုင္ ၊ ဟိုတယ္အလုပ္အကိုင္မ်ား လည္းဘဲ အစိုးရမွထပ္မံခြင့္ျပဳလိုက္ပါၿပီ။

有名なレストランチェーンの会社やホテルを紹介します。

ဂ်ပန္လူမ်ိဳးမ်ားရရွိေသာ လစာစံႏႈန္းထားအတိုင္း ရရွိဖို႕အာမခံပါတယ္!

もちろん日本人と同水準の給料を保証!

တူညီေသာလုပ္ငန္းအမ်ိဳးစားမွာ အတူတကြအလုပ္ လုပ္ကိုင္ေနေသာ ဂ်ပန္လူမ်ိဴးမ်ားႏွင့္ တန္းတူလစာရရွိႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

同じ職種で働く日本人と同じ水準の給料がもらえます。

ဂ်ပန္လူမ်ိဳး၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္လည္း အတူတကြစိတ္ခ်ယံုၾကည္စြာ အလုပ္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ျခင္း

一緒に安心して働ける日本人スタッフ


လုပ္ငန္းခြင္မွမန္ေနဂ်ာႏွင့္ ၀န္ထမ္းမ်ားမွာလည္းျမန္မာလူမ်ိဳးျဖစ္ျခင္း၊ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ား၏လုပ္ငန္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးနားလည္သေဘာေပါက္ေသာေၾကာင့္ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္အလုပ္ လုပ္ကိုင္ႏိုင္ျခင္း။
・現場のマネージャーとスタッフがミャンマー人のこと、ミャンマー人との仕事について理解しているので、楽しく働けます。

ေရႊျမန္မာတို႕အတြက္ ၀န္ထမ္းေရးရာ ေဆြးေႏြးအေျဖရွာ

ミャンマー人の相談サポートがある

လုပ္ငန္းကိစၥေသာ္လည္းေကာင္း ၊ လူေနမႈဘ၀မွာေသာ္လည္းေကာင္း ၊ အဆင္မေျပမႈမ်ား
အလုပ္ကိစၥျဖစ္ေစ ၊ ေန႕စဥ္လူေနမႈဘ၀ျဖစ္ေစ၊ အခက္အခဲမ်ားရွိလာပါက ၊ ေရႊျမန္မာတို႔အတြက္ (၀န္ထမ္းေရးရာအေျဖရွာ) ကို အခ်ိန္မေရြးဆက္သြယ္ၿပီး တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးႏိုင္ပါတယ္။

・仕事のこと、生活のことで困ったときは、ミャンマー人の相談員に連絡して、いつでも相談できます。

ကိုယ္တိုင္ေလ့လာ ဂ်ပန္စာ online ၀န္ေဆာင္မူ စနစ္

日本語オンライン学習システム

ဂ်ပန္ဘာသာ/စကားကိုလည္း အြန္လိုင္းမွ တဆင့္ အခမဲ့ ေလ့လာဆည္းပူး ႏိုင္ပါတယ္။
・日本語の勉強を、オンライン学習で、続けることができます。もちろん無料です。

– N3,N2 အထိဂ်ပန္စာကို ဆက္လက္ေလ့လာၾကရေအာင္။
・N3,N2を目指しましょう。

ထို႕အျပင္ …..
さらに・・・・・

– လုပ္ငန္းပိုင္းႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ လက္ဆြဲစာအုပ္မွာလည္း ျမန္မာဘာသာျဖင့္ စီစဥ္ထားေသာေၾကာင့္ အလုပ္ကိုလ်င္ျမန္လြယ္ကူစြာ မွတ္မိႏိုင္ျခင္း။
・ミャンマー語のマニュアルなどが用意されていて、仕事を早くスムーズに覚えることができる。

– ဂ်ပန္ႏွင့္ဆိုင္ေသာ သတင္းႏွင့္အခ်က္အလက္မ်ားအား လစဥ္ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ရရွိႏိုင္ျခင္း။
・ミャンマー人向けのニュースレターが毎月届いて、日本での生活情報などが得られる。

– ဂ်ပန္၌အလုပ္သက္တမ္း 5 ႏွစ္တာ ၿပီးဆံုးပါက ျမန္မာႏိုင္ငံရွိခ်ိတ္ဆက္ထားေသာလုပ္ငန္းမ်ား၌ အလုပ္ရရွိရန္ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း။
・ミャンマーでのネットワークで、5年後に帰国しての就職もサポート

မိတ္ဆက္၀န္ေဆာင္ခ 0 ယန္း

紹介料0円

သင့္ကိုမိတ္ဆက္ေပးမည့္ ကုမၸဏီမွ ၀န္ေဆာင္မႈကုန္က်စရိတ္ကို က်ခံမည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သင့္ထံမွ ၀န္ေဆာင္ခေပးေဆာင္ရန္မလိုအပ္ပါ။
あなたを紹介する先の企業が費用を負担するので、あなたから就職先を紹介するはお金はいただきません。

(စာေမးပြဲေျဖဆိုႏိုင္ရန္အတြက္လည္းTraining တက္ေရာက္ႏိုင္ရန္ စီစဥ္ထားေပးပါတယ္။)
(試験合格のためのトレーニングを受けることもできます)

 

… …… …ဒီလို အခြင့္အေရးေကာင္းေတြ စုစည္းထားတဲ့စနစ္တစ္ခုကို စီစဥ္ထားပါတယ္။ ေရႊျမန္မာတို႕အတြက္ယခုကအခ်ိန္ေကာင္းပါ။
・・・そんなことが可能になる素晴らしい制度ができました。いまがチャンスです!

 

ဒါေပမယ့္
でも、

ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ကိစၥေတြက သင့္အားေတြေ၀ေစသလား?
こんなことで悩んでいませんか?

– ဂ်ပန္မွာ ဆက္လက္အလုပ္ လုပ္ခ်င္ေသာ္လည္း မည္သို႔လုပ္ေဆာင္ရမည္ကို နားမလည္ျခင္း။ … …
・日本で働きたいが、どうしたらいいのかわからない…

– မည္သူႏွင္ ့တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးရမည္ကို နားမလည္ျခင္း။ … …
・誰に相談していいのかわからない…

– ေကာင္းမြန္ေသာ လုပ္ငန္းအား မသိျခင္း။….. …
・良い業者がわからない…

– လိမ္ညာ၊လွည့္ဖ်ားခိုင္းေစမႈ မခံလိုျခင္း။ … …
・騙されて働かされたくない…

– ဂ်ပန္၌ မိမိယံုၾကည္စိတ္ခ်ရသူ မရွိျခင္း။ ……
・日本に信頼できる人がいない…

 

အထက္ေဖာ္ျပပါ အားနည္းခ်က္မ်ားကို ေျဖရွင္းေပးႏိုင္ပါသည္။
そんな不安を解消します!

<အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြမႈအတြက္ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ခြင့္>

職業紹介事業者許可29-ユ-300123

ကၽြန္ေတာ္တို႕အေနျဖင့္၊ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားအား ကူညီခ်င္ရျခင္းအေၾကာင္း

私たちが、ミャンマーの人を助けたい理由

မဂၤလာပါ။ ေတြ႕ရတာ၀မ္းသာပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္က Golden Rock Group ၏ NARITA TATSUYA ျဖစ္ပါတယ္။

はじめまして。ゴールデンロックグループの成田達也と申します。

ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္ ျမန္မာျပည္ရဲ႕ေရစက္ကေတာ့ ဂ်ပန္၌ေက်ာင္းတက္ရန္လာခဲ့ေသာ ျမန္မာေက်ာင္းသား တစ္ဦးႏွင့္ ဆံုေတြ႕ရာကစတင္ခဲ့ပါတယ္။
私とミャンマー国とのご縁は、一人のミャンマー人留学生との出会いがきっかけでした。

ထိုအခ်ိန္ကဂ်ပန္၌ စားေသာက္ကုန္ထုတ္ စက္ရုံ၊ စားေသာက္ဆိုင္လုပ္ငန္း စသျဖင့္ လုပ္ကိုင္ခဲ့ေသာ္ျငားလည္း လက္ရွိဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ အလားတူ အလုပ္သမားရွားပါးသည့္ျပႆနာေၾကာင့္ ပူပင္ေသာကမ်ားခဲ့ရၿပီး အိပ္ခ်ိန္နည္းပါးခဲ့သည္အထိ အလုပ္လုပ္ခဲ့ရပါတယ္။
当時、食品加工工場、飲食店などを経営しておりましたが、現在の日本と同じく大変な人手不足に悩まされており、寝る時間もなく働いておりました。

အဲ့ဒီလိုအခ်ိန္မွာပဲ ျမန္မာလူငယ္ ေက်ာင္းသားတစ္ဦးက အခ်ိန္ပိုင္းအလုပ္သမားအျဖစ္ လုပ္ငန္းခြင္သို႔ေရာက္ရွိလာခဲ့ပါတယ္။
その時に一人のミャンマー人青年が、留学生アルバイトとして勤務してくれていました。

ထိုေက်ာင္းသားမွ သတ္မွတ္ အလုပ္ခ်ိန္ကို စိတ္ေရာကိုယ္ပါ အစြမ္းကုန္ႀကိဳးစားေပးခဲ့ရုံသာမက အျခားေသာထူးခၽြန္ ေက်ာင္းသားအခ်ိဳ႕ကိုပါ လုပ္ငန္းခြင္ႏွင့္ မိတ္ဆက္ေပးခဲ့ပါတယ္။
彼は限られた時間を精一杯働いてくれるだけでなく、他の優秀な留学生などを紹介してくれました。

အဲ့ဒီေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ သူကအခ်ိန္ပိုင္းအလုပ္သမားေခါင္းေဆာင္ျဖစ္လာခဲ့ၿပီး ၊ စားေသာက္ကုန္စက္ရံုႏွင့္ စားေသာက္ဆိုင္လုပ္ငန္းခြင္၌လည္း ဦး
ေဆာင္၍ လုပ္သားရွားပါးမႈျပႆနာကို ပံ့ပိုးသူအျဖစ္ကူညီေျဖရွင္းေပးခဲ့ပါတယ္။
その後、彼は留学生アルバイトのリーダーとなり、工場や飲食店の現場で指揮を取り、当時の人手不足解消の立役者となってくれました。

ထိုလူငယ္ပညာေရးၿပီးဆံုးလို႕ ျမန္မာျပည္ျပန္ေတာ့မယ့္အခ်ိန္မွာ ကၽြန္ေတာ္က [ ငါတို႕ကိုကူညီခဲ့တဲ့ မင္းအတြက္ တို႕ဘက္ကလုပ္ေပးႏိိုင္တာမ်ား မရွိဘူးလား] လို႕ေမးတဲ့အခါ [ ျမန္မာလူမ်ိဳး ေတြကို ဂ်ပန္မွာ အလုပ္ လုပ္ႏိုင္ေအာင္ကူညီပါ ] လို႕သူ႕ဆႏၵကိုဖြင့္ဟလာပါတယ္။ ထိုလူငယ္ရဲ႕ စိတ္ကူးကို အေကာင္ထည္ေဖာ္ႏိုင္ရန္ 2013 ခုႏွစ္မွာ ျမန္မာျပည္ဘက္ကိုတိုးခ်ဲ႕ ၿပီး လက္ရွိလုပ္ငန္းမ်ားကို စတင္ခဲ့ပါတယ္။

သူကဂ်ပန္တကၠသိုလ္မွာဘြဲ႔ရၿပီး ျမန္မာျပည္ျပန္ခါနီးအခ်ိန္၊ ကြ်န္ေတာ္ဘက္က「ဂ်ပန္မွာ အလုပ္ႀကိဳးစားခဲ့တဲ့ မင္းေက်းဇူးကို တုန္႔ျပန္ေသာအားျဖင့္ ငါ တို႕ဘက္ကလုပ္ေပးႏိိုင္တာမ်ား မရွိဘူးလား」 လို႔ ေမးလိုက္တဲ့အခါ「ျမန္မာလူမ်ဳိးေတြကို မင္းတို႔ဂ်ပန္မွာ အလုပ္ရေအာင္တတ္ႏိုင္သေလာက္ ကူညီေပးပါ」လို႔ သူ႕ဆႏၵကိုေဖာ္ထုတ္ခဲ့ၿပီး ထိုလူငယ္ရဲ႕ စိတ္ကူးကို အေကာင္ထည္ေဖာ္ႏိုင္ရန္ ၂၀၀၃ခုႏွစ္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံကို စတင္ေခ်ျခခဲ့ ၿပီး လက္ရွိစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ရပ္တည္ခဲ့ပါတယ္။

彼が大学を卒業し帰国するときに、私から「お世話になったお礼をさせてくれないか」との問いに、「多くのミャンマー人を素晴らしい日本で働けるようにしてください」との要望を受け、彼の思いを実現できるよう2013年にミャンマー国に進出し、現在のビジネスに至りました。

ယခုဆိုရင္ဂ်ပန္၌ အလုပ္ လုပ္ႏိုင္သူလူဦးေရ ေလ်ာ့နည္းလာျခင္းေၾကာင့္၊ အလုပ္သမား ရွားပါးမႈက ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏အဆိုးရြားဆံုးျပႆနာတစ္ခု ျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။
日本では労働人口の減少で深刻な人手不足が社会問題になっております。

တစ္ဘက္မွာလည္း ျမန္မာျပည္၌ လံုေလာက္ေသာ၀င္ေငြမရရွိေသာျမန္မာလူငယ္အမ်ားစုက ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၌ သြားေရာက္အလုပ္ လုပ္ကိုင္ရန္ဆႏၵရွိေနပါတယ္။
一方でミャンマー国では、満足のいく収入を得られない多くの若者が日本での就職を希望しています。

ဒါ့ေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕လုပ္ငန္းအေတြ႕အႀကံဳႏွင့္ ျမန္မာႏိိုင္ငံမွာခ်ိတ္ဆက္ထားတ့ဲအဆက္အသြယ္ေတြကို အားသာခ်က္အေနျဖင့္ အသံုးခ်ၿပီး ျမန္မာ့လူေနမႈဘ၀ တိုးတက္ရန္ႏွင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၌ အလုပ္သမားရွားပါးမႈ ခံစားေနရေသာ လုပ္ငန္းခြင္မ်ားၾကား အျပန္အလွန္ကူညီႏိုင္ဖို႕စဥ္းစားခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

ကြ်န္ေတာ့္ရဲ႕ ကိုယ္ပိုင္အေတြ႕အၾကံဳႏွင့္ ျမန္မာမွာတည္ေဆာက္ခဲ့ရတဲ့ အဆက္အသြယ္မ်ားကို အေကာင္းဆံုးအသုံးခ်ၿပီး ျမန္မာလူငယ္လူရြယ္ ေတြရဲ႕ လူေနမႈဘ၀အဆင့္အတန္းျမင့္မားလာဖို႕ကို ေရွးရႈၿပီး ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၌ အလုပ္သမားရွားပါးမႈ ျပႆနာကိုႀကဳံေတြ႕ေနရေသာ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အက်ိဳးျပဳမယ္လို႕ေတြးမိပါတယ္။

私は、自らの経験とミャンマーで築いてきたネットワークを最大限に活かし、ミャンマーの人々の生活の質向上と、人手不足で苦しむ企業のお役に立ちたいと考えております。

အားလံုးကိုကၽြန္ေတာ္ႏွင့္အတူလက္တြဲလုပ္ကိုင္ဖို႕ဖိတ္ေခၚပါတယ္။
どうぞ宜しくお願いいたします。

GoldenRock Group Corp.
ゴールデンロックグループ株式会社
ကိုယ်စားလှယ်ဒါရိုက်တာ NARITA TAtsuya
代表取締役 成田 達也
Company Golden Rock Group Co.,Ltd.
Establishment November 2013
Capital 230 million yen
Head office 〒631-0041
2-84,GakuenDaiwa-cho, Nara City
Employment placement office
Permission number:
29-ユ-300123
〒631-0827
247-7-3F,Kobou-cho, Saidaiji, Nara City
TEL 0120-979-868
Yangon Office Bo Myat Htun Street,
10 ward,Botahtaung Township,
Yangon,Myanmar
Naypyidaw Office Thapyaygone Ward,Zabyuthiri Township,
Nay Pyi Taw,Myanmar

ကၽြန္ေတာ္တို႕၏ကိုယ္ပိုင္၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းအားသာခ်က္မ်ား

私たちの独自サービスの強み

၂၀၁၃ ခုႏွစ္မွစတင္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ အလုပ္သမား၀န္ႀကီး႒ာနမွ ခြင့္ျပဳခ်က္လိုင္စင္ရရွိထားေသာ ျပည္ပအလုပ္ကိုင္ရွာေဖြေရးကုမၸဏီႏွင့္ လုပ္ငန္းအက်ိဳးတူပူေပါင္းကာ ရန္ကုန္၌ ဂ်ပန္မွ တာ၀န္ခံကို ထားရွိၿပီး လုပ္ငန္းမ်ားေရွ႕ဆက္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါတယ္။
2013年より、ミャンマー労働省から認可を受けた人材派遣会社と業務提携し、ヤンゴンに日本から駐在員を置いて活動を続けてきました。

ထို႕အျပင္ ကုမၸဏီမွဦးစီးေသာစာသင္ခန္းမ်ားႏွင့္ အက်ိဳးတူပူးေပါင္းေသာလုပ္ငန္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားရွိ ဂ်ပန္စာသင္ေက်ာင္းမ်ား၊ လုပ္ငန္းသင္တန္းေက်ာင္းမ်ား၊ ေကာင္းမြန္ေသာလုပ္ငန္းမ်ား ႏွင့္ ရွာေဖြမိတ္ဆက္ေပးျခင္း ၊ ထို႔အျပင္ ဂ်ပန္၌လုပ္သက္ျပည့္ၿပီးေနာက္ပိုင္း အလုပ္ရွာေပးျခင္း ၊ လူေနမႈဘ၀အဆင့္ျမင့္တင္ေပးျခင္း၊ စသည္႕ပ့ံပိုးမႈလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ေပးေနပါသည္။
自社教室および提携機関での日本語と職業の教育、優良な企業とのマッチング、そして日本での就業後のサポートまで。

ကၽြန္ေတာ္တို႔ကုမၸဏီ၏ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ သာမာန္အားျဖင့္ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားအား ဂ်ပန္အလုပ္္ကို္ မိတ္ဆက္ေပးရံုသီးသန္႕ ၊ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသို႕ပို႕ေဆာင္ေပးရံုသီးသန္႔ျဖင့္ ၿပီး ဆံုးသြားမည္မဟုတ္ပါ။
弊社の活動は、単にミャンマー人に日本の仕事を紹介するだけ、日本に送り込んで終わりではありません。

ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ား ဂ်ပန္၌လုပ္ငန္းခြင္သို႕၀င္ေရာက္ခ်ိန္မွစတင္၍၊ အၿမဲမျပတ္ဆက္သြယ္ၿပီး လုပ္ငန္းပိုင္း၌ေသာ္လည္းေကာင္း ၊ စား၀တ္ေနေရး၌ေသာ္လည္းေကာင္း အဆင္မေျပမႈမ်ားရွိပါက အစစအရာရာတိုင္ပင္ေဆြးေႏြးႏိုင္ပါတယ္။
あなたが日本で働きはじめてからも連絡を取り合い、仕事面、生活面での相談を受け付けます。

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၌ ေနထိုင္စဥ္ကာလအတြင္း လံုၿခံဳစိတ္ခ်စြာျဖင့္ ဆက္လက္အလုပ္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ကူညီ ေထာက္ပံ့ေပးျခင္းကလည္း ကၽြန္ေတာ္တို႕၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း၏ အထူးအားသာခ်က္တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။
在留期間中ずっと安心して働き続けられるように、サポートしていくことが私たちのサービスの特徴です。

စစာေမးပြဲေျဖဆိုႏိုင္ရန္ စီစဥ္ေပးျခင္း ၊ ေနထိုင္မႈကာလသတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာျပႆနာမ်ားအား လ်င္ျမန္စြာေျဖရွင္းေပးျခင္း စေသာ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားလည္း ရရွိမွာျဖစ္ပါတယ္။

試験の準備、在留資格の期限の問題など、早く取り組むほど有利です。

ဂ်ပန္တြင္ အလုပ္ရရန္ ေဆာင္ရြက္ရေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မွာ အခ်ိန္ၾကာျမင့္နိုင္ပါသည္။
日本で働くためには、手続きに時間がかかります。

မိမိ၏အနာဂါတ္အားရည္မွန္းၿပီး အခုခ်က္ျခင္းစတင္အေကာင္ထည္ေဖာ္ရန္ ပထမဆံုးေျခလွမ္းက အေရးႀကီးပါတယ္။
明るい未来に向かって、いますぐスタートすることが大切です。

ဂ်ပန္မွာ ၅ ႏွစ္တာ စိတ္ခ်လံုၿခံဳေသာ လုပ္ငန္းခြင္၌ အလုပ္လုပ္ခ်င္သူမ်ား ယခုခ်က္ခ်င္း ေအာက္ပါပံုစံအတိုင္း အခ်က္အလက္မ်ားျဖည့္သြင္းၾကရေအာင္။
日本で、5年間、安心できる会社で働きたい、という人は、いますぐ、下のフォームから情報を手に入れましょう。
↓↓↓↓↓

https://goldenzipangu.com/register
↑↑↑↑↑

 

タイトルとURLをコピーしました